Liity jäseneksi

Liittymällä jäseneksi saat tukea työhyvinvointiisi ja kutsumustyöhösi. Lisäksi yhdistys auttaa sinua edunvalvonta-asioissa yhdessä Kirkonalat ry:n kanssa. Jäsenetuna saat HELP-postin ja Paimen Plus -lehden RV-lehden liitteinä. Jäsenenä voit myös liittyä FB-ryhmäämme ja pysyt kuulolla tiedotuksestamme. Voit myös keskustella Help ry:n hallituksen jäsenten, työnohjaajiemme ja toisten jäsenten kanssa.

Liity jäseneksi täyttämällä jäsenhakemuslomake ja lähetä se postissa meille (c/o Turun helluntaiseurakunta Antti Hirviniemi, Puistokatu 6b, 20100 Turku). Käsittelemme jäsenhakemuksen seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Varsinaisille jäsenille suosittelemme liittymistä myös Kirkonalat ry:n jäseneksi. Muista merkitä lomakkeeseen, että liityt Helluntaiseurakuntien työntekijät HELP ry:n kautta. Jäseneksi liittyminen:
– http://www.kirkonalat.fi/liity-jaseneksi

Jäsenhakemukset

HELP ry on Suomen helluntaiseurakuntien työntekijöiden jäsenyhdistys

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

– Yhdistyksen nimi on Helluntaiseurakuntien työntekijät HELP ry.
– Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä HELP
– HELP:n kotipaikka on Keuruun kaupunki.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

HELP:n tarkoituksena on:
Toimia yhdyselimenä niille, jotka toimivat helluntaiseurakuntien ja helluntaiseurakuntia tukevien organisaatioiden palveluksessa, alan palveluja tuottavien yhteisöjen palveluksessa tai opiskelevat yhdistyksen edustaman alan tutkintoa sekä edistää alan ammatillista järjestäytymistä.

Lisäksi HELP:n tarkoituksena on:
1. Tukea ja edistää työkyvyn ylläpitoa sekä vaikuttaa jäsentensä aseman ja oikeuksien kehitykseen,
2. Tukea jäseniänsä heidän kutsumustyössään sekä pyrkiä lisäämään heidän yhteenkuuluvaisuuttaan.
3. Tukea jäseniään eläkkeellesiirtymisprosessissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi HELP:
1. tekee yhteistyötä Kirkon alat ry:n kanssa palvelussuhteen ehtojen, työympäristön ja työolojen parantamiseksi.
2. seuraa alan koulutusta ja alaa koskevien lakien ja muiden säännösten kehittämistyötä sekä tekee näitä koskevia esityksiä, antaa lausuntoja ja ryhtyy muihin vastaaviin toimenpiteisiin jäseniä koskevissa asioissa,
3. edistää näiden sääntöjen 2 §:ssä tarkoitettujen henkilöiden ammatillista järjestäytymistä.
4. järjestää kokouksia, koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia.
5. harjoittaa HELP:n tarkoitusta selvittävää tiedotustoimintaa
6. neuvoo jäseniä edunvalvontaan ja ammattiin liittyvissä asioissa.
7. pitää yhteyttä muihin helluntaiherätyksen yhteisiin yhdistyksiin.
8. edustaa jäseniään yhteisissä asioissa.
9. järjestää jäsenilleen tilaisuuksia keskinäiseen kanssakäymiseen ja virkistykseen.

3 § TOIMINNAN TUKEMINEN

Toimintaansa varten HELP hankkii varoja keräämällä jäsenmaksuja ja tukijäsenmaksuja. Lisäksi HELP on oikeutettu hankkimaan ja omistamaan tarpeellisia kiinteistöjä ja osakkeita sekä irtaimistoa ynnä vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja. HELP voi järjestää asianomaisilla luvilla varainkeräyksiä ja arpajaisia sekä kerätä järjestämissään tilaisuuksissa kolehteja. Yhdistys on oikeutettu järjestämään koulutusta ja harjoittamaan majoitus-, ravitsemus-, myyjäis- ja julkaisutoimintaa. HELP voi liittyä jäseneksi järjestöihin tai elimiin, joiden jäsenyys edistää HELP:n tarkoitusperiä. HELP on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

4 § JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä, eläkeläis-, opiskelija tai tukijäseniä.

Varsinaiseksi jäseneksi pääsee helluntaiseurakunnissa tai helluntaiseurakuntia tukevien organisaatioiden tai alan palveluja tuottavien yhteisöjen palveluksessa päätoimisesti tai osa-aikaisesti työskentelevä tai julistusvastuuseen rinnastettavan työn suorittaja.

Varsinaiset jäsenet, opiskelijajäsenet, eläkeläisjäsenet ja tukijäsenet hyväksyy hallitus.

Opiskelijajäseniä ovat jäsenet, jotka opiskelevat yhdistyksen edustaman alan tutkintoa.

Eläkeläisjäseniä ovat jäsenet, jotka ovat jääneet eläkkeelle 2 §:ssä tarkoitetun työnantajan palveluksesta.

Tukijäseniä ovat henkilöt tai oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea jäsenyhdistyksen toimintaa, mutta eivät täytä 2 §:ssä mainittuja jäsenkriteereitä.

Varsinaisella jäsenellä on HELPin kokouksessa äänioikeus. Eläkeläis-, opiskelija- ja tukijäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Ennen näiden sääntöjen voimaan tuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Varsinaisella jäsenellä on mahdollisuus:
– Saada asiantuntija-apua henkilökohtaisissa ja kutsumustyötä koskevissa ongelmissa
– Saada neuvoa ja tukea kaikissa palvelussuhteen ehtoja koskevissa asioissa
– Saada jäsenedut ja HELP:n kolmansien osapuolien kanssa sopimat edut.

Varsinaisen jäsenen erottaminen:
Varsinainen jäsen, joka käyttäytymisellään tai opetuksellaan osoittautuu sopimattomaksi palvelemaan helluntaiseurakuntia tai niitä palvelevia järjestöjä ja loukkaa siten myös HELP:n periaatteita, voidaan yhdistyksen kokouksen vakaan harkinnan perusteella erottaa.

Hallitus käsittelee erottamisperusteet ja tekee yhdistyksen kokoukselle esityksen jäsenen erottamisesta. Hallitus tiedottaa erottamisperusteet erotettavalle vähintään 30 vrk ennen yhdistyksen kokousta. Erotettavalla jäsenellä on mahdollisuus antaa kirjallinen vastine yhdistyksen kokoukselle tai itse läsnä ollen antaa vastineensa. Erotettu jäsen voi saada jäsenyytensä takaisin aikaisintaan kahden vuoden kuluttua erottamisestaan. Uudelleen jäseneksi pyrkivä toimittakoon hakemuksensa hallitukselle kuten uusi jäsen.

5 § JÄSENMAKSU

Jäsenen on suoritettava jäsenmaksu, jonka suuruus määrätään vuodeksi kerrallaan yhdistyksen vuosikokouksessa.

6 § HALLITUS

HELP:n asioita hoitaa ja sitä edustaa vuosikokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus, johon kuuluu 7 jäsentä. Vuosikokous valitsee ensin yhdistyksen puheenjohtajan, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi, kolmivuotiskaudeksi, jonka jälkeen hän on erovuorossa. Puheenjohtajan tultua valituksi valitaan kuusi muuta hallituksen jäsentä, joista ensimmäisen ja toisen vuoden jälkeen kumpanakin arvalla eroaa kaksi jäsentä ja sen jälkeen kukin vuorollaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee myös sihteerin, jonka ei tarvitse olla hallituksen jäsen. Hallitus voi päättää HELP:n omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä sekä HELP:n omaisuuden panttaamisesta yhdistyksen omien ja sen kokonaan tai suurimmaksi osaksi omistamien yritysten velkojen vakuudeksi.

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai kahden varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen neljän jäsenen läsnäollessa, joista yhden on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokouksesta on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

7 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

1. Pitää huolta ja vastata HELP:n omaisuuden hoidosta sekä yhdistyksen toiminnasta,
2. Kantaa ja vastata HELP:n puolesta oikeudessa,
3. Tukea HELP:n jäsenten työtä ja toimintaa,
4. Ottaa ja erottaa HELP:n toimihenkilöt,
5. Pitää yllä jäsenluetteloa.
6. Hyväksyä uudet jäsenet.

8 § NIMENKIRJOITUS

HELP:n nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden myös muille henkilöille, kullekin yksin.

9 § TILI- JA TOIMINTAKAUSI

HELP:n tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajille niin aikaisin, että tilintarkastajat ehtivät antaa kirjallisen lausuntonsa niin hyvissä ajoin, että se voidaan yhdessä tilien ja vuosikertomuksen kanssa esittää yhdistyksen vuosikokoukselle.

10 § VUOSIKOKOUS

HELP:n vuosikokous, jossa HELP päättää hallituksestaan ja hallinnostaan, pidetään huhtikuun loppuun mennessä Keuruulla tai jollakin muulla hallituksen määräämällä paikkakunnalla hallituksen tarkemmin määräämänä aikana.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Jäsenasiat: Todetaan varsinaisessa ja tukijäsenistössä tapahtuneet muutokset.
2. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien kertomus.
3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
4. Päätetään jäsenmaksun ja tukijäsenmaksujen suuruudesta seuraavaksi kalenterivuodeksi.
5. Toimitetaan yhdistyksen puheenjohtajan vaali hänen erovuorollaan kolmen vuoden välein.
6. Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.
7. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja tai kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja, kaikki vuodeksi kerrallaan.
8. Keskustellaan ja päätetään asioista, jotka hallitus tai kokouksessa oleva HELP:n jäsen on toimittanut kokoukselle. Asiasta älköön tehtäkö päätöstä ennen kuin hallituksella on ollut mahdollisuus antaa siitä lausuntonsa.

11 § YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

HELP kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta tai milloin vähintään kymmenesosa (1/10) HELP:n äänioikeutetuista jäsentä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää, esittäen samalla käsiteltäväksi esittämänsä asian.

12 § KOKOUSKUTSU JA ÄÄNIVALTA

HELP:n kokous kutsutaan koolle ja muut tiedonannot HELP:n jäsenille toimitetaan ilmoituksella, joka on ainakin kahta viikkoa aikaisemmin julkaistava HELP:n omassa jäsenlehdessä tai jossakin helluntaiherätyksen aikakauslehdessä. Kokouskutsu voidaan toimittaa myös todistettavasti kirjeellä seitsemän vuorokautta ennen kokousta.

Kullakin kokoukseen osallistuvalla HELP:n varsinaisella jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaaleissa, jolloin tasan mennyt vaali ratkaistaan arvalla.

13 § TIEDOTTAMINEN

HELP:n julkiset tiedotteet antaa yhdistyksen puheenjohtaja tai hallituksen tehtävään valtuuttama henkilö.

14 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia vuosikokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli kokouskutsussa on ollut yksilöity sisällön muutosesitys.

15 § PURKAUTUMINEN TAI LAKKAUTTAMINEN

Jos HELP purkautuu tai lakkautetaan, HELP:n varat on käytettävä viimeisen kokouksen päättämällä tavalla johonkin 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.

16 §

Kaikesta, mistä näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslainsäädäntöä.

Helluntaiseurakuntien työntekijät HELP ry

Rekisterinumero: 182.808
Y-tunnus: 1734025-5