Työsuhdeasioissa auttaa HELP ry

Tarjoamme opastusta ja neuvoa työsuhdekysymyksiin työntekijälle ja työnantajalle. Hyvä työsuhde alkaa laadukkaasta rekrytoinnista ja tarkoituksenmukaisesta työsopimuksesta. Laadun varmistaa hyvä työnantajan ja työntekijän yhteistyösuhde, joka huomioi työlainsäädännön, soveltuvan työehtosopimuksen ja toimivat yhteistyön rakenteet.

HELP ry on Kirkon alat ry:n jäsenjärjestö. Help suosittelee jokaiselle varsinaiselle jäsenelle liittymistä Kirkonalat ry:hyn. Kirkon alat ry:n jäsenenä, saat HELP:n tuen lisäksi myös lakimiespalvelut ja muut Kirkon alat ry:n jäsenedut. Lue lisää osoitteessa www.kirkonalat.fi

Yhdistyspohjaisissa Suomen helluntaiseurakunnissa noudatetaan kristillisten järjestöjen työehtosopimusta. Yhdyskuntapohjaisissa seurakunnissa suosittelemme kirjaamaan työsopimukseen maininnan “tässä työsuhteessa sovelletaan Kristillisten järjestöjen työehtosopimusta”. Näin varmistetaan, että työsuhteen puitteet pysyvät ajantasaisina.

Työsopimukseen liittyvät velvoitteet

– Työntekijä on asianmukaisesti vakuutettu.
– Työterveyssopimukset ovat kunnossa.
– Työsuojeluasiat on huomioitu.
– Työkykyä ylläpitävä suunnitelma on tehty.
– Työantajamaksut on hoidettu lain vaatimalla tavalla.
– Työnantaja noudattaa voimassa olevaa työlainsäädäntöä.

– Työsopimus on hyvä tehdä kirjallisena.
– Työsopimuksessa sovitaan työsuhteen kestosta. Normaalisti työsopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi. Ilman työsopimuslain määrittelemää perustetta työsopimusta ei voi tehdä määräaikaiseksi. (Katso Työsopimuksen muoto ja kesto sivun alareunasta)
– Työsopimuksessa tulee ilmetä tehtävänimike ja siihen pohjautuvat palkanmaksuperusteet. (Katso Kristillisten järjestöjen työehtosopimus)
– Kristillisten järjestöjen työehtosopimus määrittelee loma-, työ- ja vapaa-aikamääräykset.
– Työsuhdetta solmittaessa kannattaa sopia:

  • osallistumisesta helluntaiherätyksen yhteisten asioiden hoitoon
  • osallistumisesta yhteisiin neuvottelupäiviin sekä niistä aiheutuvien kulujen korvaamisesta
  • osallistumisesta julistajien jatkokoulutukseen
  • osallistumisesta ns. kilpailevaan toimintaan
  • osallistumisesta toisen työnantajan palvelukseen
  • mahdollisesta osallistumisesta työnohjaukseen työnantajan kustantamana

Työsopimuksen muoto ja kesto

Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana.
Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi.
Työsopimuslaki 3 § (21.12.2010/1224)
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055